การศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา อุดปิน, นภัสวรรณ พวงจำ, ปทิตตา ดวงสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญกมล จางวิริยะ, วันเพ็ญ พวงมะลิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการผลิตแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ และเพื่อเปรียบเทียบการให้พลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่กับแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด

วิธีการดำเนินโครงงานคือ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนในการผลิตแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ โดยได้ศึกษาในรายละเอียดแยกย่อย ได้แก่ ชนิดของสารที่เติมในแอลกอฮอล์แข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ปริมาณของสารที่เติม และระยะเวลาที่เก็บแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ต่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และตอนที่ 3 เปรียบเทียบการให้พลังงานความร้อนและระยะเวลาในการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่กับแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด

จากการศึกษาอัตราส่วนผสมของแอลกอฮอล์แข็งที่มีผลต่อระยะเวลาในการเผาไหม้ พบว่า อัตราส่วนของแอลกอฮอล์แข็งผสมสบู่ที่มีระยะเวลาในการเผาไหม้นานที่สุด ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 8.45 นาที ได้แก่ อัตราส่วนของ เศษสบู่ 2 g. : เอทิลแอลกอฮอล์ 30 ml. และในด้านการศึกษาประสิทธิภาพของการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ โดยได้วัดจากระยะเวลาในการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ โดยได้ทำการศึกษาเป็นขั้นตอนย่อย ๆ พบว่า สารที่เติมในแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่แล้วทำให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ใช้เวลานานขึ้น พบว่า กากกาแฟเป็นสารที่สามารถใช้เติมในแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่แล้วทำให้ได้ระยะเวลาในการเผาไหม้มากกว่าผงถ่าน และในการศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่เติมลงในแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเผาไหม้พบว่า ปริมาณที่เหมาะสมได้แก่ กากกาแฟ 1 g. เหมาะสมที่สุดที่เติมลงในแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่แล้วทำให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ได้นานยิ่งขึ้น และในการเก็บแอลกอฮอล์แข็งในระยะเวลาแตกต่างกันพบว่า ระยะเวลาในการเผาไหม้ลดลง ด้านพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด พบว่า พลังงานความร้อนที่ได้จากแอลกอฮอล์แข็งจากสบู่มีพลังงานความร้อนสูงกว่าแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด