การศึกษาประสิทธิภาพของสบู่กระดาษจากสารสกัดใบเตยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจรัตน์ ธิตะยา, สุชัญญา ชนะพิมพ์, ศุภาพิชญ์ จิตวงศนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษณีย์ ศรีจันทร์, สายรุ่ง มีหลาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั่วไปบนมือของสกัดใบเตยจากตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ำ เอทานอล และเฮกเซน เพื่อนำไปผลิตเป็นสบู่กระดาษซีลล์ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายน้ำ และพกพาสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียผ่านสบู่ก้อนที่มีการจัดให้ตามอ่างล้างมือในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยการนำใบเตยหอมมาสกัดด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด แล้วนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียทั่วไปบนมือโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง เมื่อได้ชนิดของตัวทำละลายที่ดีที่สุดแล้ว จึงนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตเป็นสบู่กระดาษซีลล์ละลายน้ำ และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั่วไปบนมือ เปรียบเทียบกับสบู่กระดาษที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป