การศึกษาเเละสร้างกล้องส่องทางไกลรูเข็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกรณ์ มอญขาม, ธีระชัย ศรีด้วง, ดรัลรัตน์ อินทรพานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฟิสิกส์เเละดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและสร้างกล้องส่องทางไกลรูเข็ม นี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเเละเปรียบเทียบเลนส์ขนาดต่างๆเเละขนาดของรูเข็มของกล้องส่องทางไกลรูเข็ม ที่เหมาะสมกับระยะที่ต้องการศึกษา

โดยผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับขนาดของเลนส์เเละรูเข็ม เพื่อที่จะหาคู่ที่เหมาะสมเเละเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเเละมีราคาต้นทุนนั้นไม่สูงมากโดยผู้จัดทำจะสร้างกล้องส่องทางไกลรูเข็มขึ้นตามที่ได้ทำการทดลอง

ทำให้กล้องของเรามีราคาต้นทุนต่ำเเละสามารถใช้งานได้สะดวก