การเตรียมก้อนเชื้อเห็ดฟางด้วยสารสกัดจากใยปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร ประเสริฐมรรค, สุนิตา แก้วพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใยปาล์มมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ คือ เส้นใยมีลักษณะเรียงตัวเเบบเรียงชิดติดกัน

จึงทำให้มีความสามารถในการกักเก็บน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี จึงสามารถรักษาแร่ธาตุ และสารอาหารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบภายในเอาไว้ได้ แม้เส้นใยจะผ่านการแปรรูปแต่ยังมีสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดีและยังมีสารแทนนินเป็นส่วนประกอบสำคัญ สารแทนนินที่พบในใยปาล์ม คือ แทนนิน ชนิด “ไฮโดรไลซ์” และ “ คอนเดนส์” หรือ “โปรแอนโทรไซยานิน” ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดต่างๆ จากการทดลองนำสารสกัดจากใยปาล์มมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด เพื่อนำคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียของสารเเทนนิน มาช่วยในการยับยั้งเเบคทีเรียชนิดอื่นที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดไปกับก้อนเชื้อเห็ดทำให้เห็ดไม่เจริญเติบโต ผลการทดลองอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากใยปาล์ม มีคุณสมบัติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ในขณะเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ โดยในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีอัตราส่วนของสารสกัดใยปาล์มต่อผงวุ้นหรือเซลลูโลสต่อน้ำตาลในอัตราส่วน 250 : 5 : 5 จะทำให้จานอาหารเพาะก้อนเชื้อไม่มีกลุ่มแบคทีเรียชนิดอื่นและได้ก้อนเชื้อเห็ดที่มีความเจริญอย่างสมบูรณ์ สามารถนำไปเพาะให้เจริญเป็นเห็ดฟางได้อย่างสมบูรณ์