ชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับกล้วยไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต เพชรแก้ว, จิราเดช จิตรากุล, ณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับกล้วยไม้ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำในการปลูกกล้วยไม้ และปัญหาพื้นโรงเรือนชื้นแฉะซึ่งก่อให้เกิดโรคสำหรับกล้วยไม้ เนื่องจากในการปลูกเลือกใช้วัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดี เป็นเหตุให้น้ำที่รดลงไปเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบไปยังพื้นที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทำให้มีความชื้นแฉะ เกิดโรคจากเชื้อรา และแมลงศัตรูกล้วยไม้ จึงได้คิดหาวิธีการที่จะช่วยประหยัดน้ำ และป้องกันไม่ให้พื้นด้านล่างมีความชื้นแฉะด้วยการออกแบบอุปกรณ์ ที่มีระบบหมุนเวียนของน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจากการทดลองพบว่าการรดน้ำกล้วยไม้แต่ละครั้งมีน้ำถูกทิ้งไปเกินกว่าร้อยละ 50 ของน้ำที่รดลงไป แต่น้ำเหล่านี้ประกอบด้วยเศษขุยมะพร้าว และทำให้สภาพพื้นในโรงเรือนกล้วยไม้ชื้นแฉะ ดังนั้นจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะนำน้ำเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่าและให้น้ำแก่กล้วยไม้ตามที่กล้วยไม้ต้องการโดยใช้การสั่งงานของชุดอุปกรณ์ 2 แบบคือ บอร์ด Arduino และการควบคุมโดยมี timer เพื่อสั่งให้ระบบหมุนเวียนน้ำทำงานในการออกแบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อยดังนี้ ในส่วนที่ 1 ภาชนะรองรับน้ำที่ผ่านต้นกล้วยไม้มายังชุดอุปกรณ์รับน้ำพบว่าแบบรางรับน้ำจะมีความเหมาะสมกับโรงเรือนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ น้ำจะไหลผ่านตามท่อไปยังชุดกรองที่อยู่ในถังรับน้ำ ส่วนที่ 2 ระบบหมุนเวียนน้ำประกอบด้วย ท่อยาวด้านบนและด้านล่างขนานไปกับต้นกล้วยไม้รับน้ำไปยังชุดกรองเพื่อกรองน้ำที่ใช้แล้วลงสู่ถังรับน้ำที่ประกอบด้วยเครื่องปั๊มน้ำขนาด 30-32 w น้ำจะถูกเครื่องปั๊มน้ำสูบให้ไหลไปตามท่อสู่ส่วนจ่ายน้ำ ส่วนที่ 3 ส่วนจ่ายน้ำจะประกอบ ด้วยหัวฉีดที่ปรับให้ฉีดเป็นละอองน้ำหลายรู ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ชุดควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ โดยมีบอร์ด Arduino หรือการควบคุมโดยมี timer เป็นตัวควบคุมวงจรให้เครื่องสูบน้ำทำงาน ในการรดน้ำแต่ละครั้งต้องใช้น้ำ 1250 ml ต่อต้น ในเวลา 1 เดือน ต้องใช้น้ำ 37,500 ml แต่กล้วยไม้สามารถรับน้ำไว้ในกระถางได้เพียง 13,837 ml เมื่อใช้ชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับกล้วยไม้ใช้น้ำเพียง 13,837 ml ไม่มีการสูญเสียน้ำออกไปจากระบบ และยังพบว่าต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดี มีความยาวใบ ความยาวราก มากกว่ารดด้วยแรงงานคน ใบยังมีสีเขียวสม่ำเสมอทั้งใบ การรดน้ำด้วยชุดอุปกรณ์นี้ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดน้ำ ให้ผลผลิตสูงกว่า จึงเหมาะสำหรับผู้ปลูกกล้วยไม้เป็นไม้ประดับ และปลูกกล้วยไม้เพื่อการตัดดอกขาย ด้วยราคาชุดละ 2,500 บาท