การประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มพอลิอะนิลินเพื่อใช้เป็นตัวตรวจจับในการวัดปริมาณแก๊สแอมโมเนีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ, นันทกานต์ บัวศรียศธิยา, โพธิรัตน์ หมั่นบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์