การปรับปรุงคุณภาพของส่าอ้อยเพื่อใช้เป็นสารอาหารในการปลูกพืชอินทรีย์แบบไฮโดรโปรนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธินันตา กาญบุตร, รังสิมันตุ์ บุญอนันต์, คุณากร อุสาพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปรับปรุงคุณภาพของส่าอ้อยเพื่อใช้เป็นสารอาหารในการปลูกพืชอินทรีย์แบบไฮโดรโปรนิกส์

Quality improvement of vinasse to use as a nutrient for growing hydroponics organic plants.

1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำกากส่า (ส่าอ้อย) เพื่อใช้เป็นสารอาหารในการปลูกพืชอินทรีย์แบบไฮโดรโปรนิก

1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำกากส่า (BOD) เพื่อหาวิธีปรับค่า BOD ให้เป็นน้ำดีโดยศึกษาจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนสลายสารอินทรีย์

1.2.3 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปรนิกที่มีผลต่อสารอาหารส่าอ้อย

1.2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่งและน้ำวนที่มีผลต่อสารอาหารส่าอ้อยของการเจริญเติบโตของพืช