การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ ในการย่อยสลายตอซังข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรดา จิตตพิศ, นภัสสร ยาศรี, ธีรการ ชลศรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์