การพัฒนาความโดดเด่นของสีปลากัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวิชญ์ ฐาปนพัฒนกุล, คีน เกษร, กิตติพศ ปิ่นภู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดลองเพาะพันธุ์ปลากัดให้เกิดสี ลวดลายและลักษณะใหม่ ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลและศึกษาพบว่ายังไม่มีปลากัดลักษณะดังนี้ คือปลากัดที่มีลักษณะตัวเหมือนปลากัดลายธงชาติไทยและมีสีเหมือนปลากัดเรดดราก้อน การจัดทำโครงงานนี้จึงทำเพื่อทดลองและศึกษาว่าต้องทำการเพาะพันธุ์อย่างไรจึงให้ได้ปลากัดลักษณะดังกล่าว