กระเป๋าติด GPS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมษฐ์ วงเวียน, ชนากานต์ คงเจริญ, ณัฏฐ์ชานันท์ มั่งมีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์