แบบจำลองบรรจุภัณฑ์ทรงสี่หน้าและพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดและบรรจุทรงกลมแนบในโดยใช้โปรแกรม Geogebra

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยาภัทร หมาดหลู, มาลีญา สังฆะวัง, จิรกฤษ เพ็ชรฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร, ชุติมา อนุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองบรรจุภัณฑ์ทรงสี่หน้าและพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดและบรรจุทรงกลมแนบในโดยใช้โปรแกรม Geogebra จัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปทรงสี่หน้าที่บรรจุทรงกลมแนบใน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณวัสดุและสร้างแบบจำลองในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงสี่หน้าโดยที่ผลิตภัณฑ์ภายในเป็นทรงกลม ผลการศึกษาพบว่า

https://drive.google.com/file/d/1-fw4cHZohac7qfHvMwogLisdgbSRuzNn/view?usp=sharing