สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดของ Mo2C ในสภาวะความเค้นในสองแนวแกน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สมท่า, อธิภัทร เอียดอุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมศิลป์ โคตมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Molybdenum Carbide หรือ Mo2C เป็นสารที่อยู่ในกลุ่ม TMCs ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางสองมิติ ประกอบไปด้วย ธาตุแทรนซิชัน และ ธาตุคาร์บอน ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของต่าง ๆ โดยจากการศึกษาพบว่า สมบัติที่สำคัญและโดดเด่นของแผ่นสองมิติ Mo2C คือ สภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่กล่าวถึงสภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ Mo2C ในสภาวะความเค้นในสองแนวแกน เนื่องจากสภาวะความเค้นในสองแกนที่กระทำต่อ Mo2C จะทำให้การจัดเรียงอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้สมบัติบางประการของสารเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นสมบัติที่สำคัญ นั่นคือ สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสาร จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างมากต่อการศึกษา

ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีความสนใจในการจัดทำโครงงาน เรื่อง สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดของ Mo2C ในสภาวะความเค้นในสองแนวแกน โดยจะใช้การคำนวณจากโปรแกรมโดยมีพื้นฐานการคำนวณจาก Density Functional Theory มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ Mo2C ในสภาวะความเค้นในสองแนวแกน