แอปพลิเคชันช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาพิชญ์ พรหมหิตาทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแอปพลิเคชันช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นโครงงานที่มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา และผู้บกพร่องทางการมองเห็นในสังคม ให้สามารถอ่านอักขระที่พบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงอักขระในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ร่วมกับกล้องในโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันช่วยอ่าน ซึ่งใช้ VS code ในการเขียนหน้าแอปพลิเคชัน และมีการนำโมเดล Plug in ของ Google_mlkit_text_recognition เพื่อเป็นตัวตรวจจับอักขระ ให้สามารถใช้ได้ในจริง รวมทั้งมีการออกแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะสมต่อผู้พิการทางสายตา โดยมีความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.15 จากการทดลองในหลากสถานการณ์