การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยแครง,หอยแมลงภู่และหอยบิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวนิกา ไชยานุพงศ์, ธัญญพัชร เกตุสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันขยะประเภทไมโครพลาสติกได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากบริเวณทะเล จากการที่มนุษย์นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไมโครพลาสติกสามารถส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่นการกินไมโครพลาสติกของสัตว์ทะเล การเป็นตัวกลางวัสดุในการสะสมพิษในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งถ้าหากมนุษย์ได้รับไมโครพลาสติกจากการรับประทานสัตว์ทะเลนั้น ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยแครง,หอยแมลงภู่ และหอยบิด โดยการนำกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหอยมาทำการสลายเนื้อเยื่อของหอยด้วย Hydrogen peroxide (H2O2) และเติม Sodium chloride (NaCl) สารละลายอิ่มตัว จากนั้นนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกในแต่ละหอย โดยการศึกษาจำนวน สี และรูปร่างของขยะประเภทไมโครพลาสติกในแต่ละหอย แล้วนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งโครงงานนี้จะสามารถช่วยให้มนุษย์ป้องกันการได้รับอันตรายจากการรับประทานหอยที่มีการปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติกได้