การตีแยกเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ VCI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิศ จิตเพราเพริด, ณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี, ภคมน พิศจรัสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดาษ VCI เมื่อถูกใช้งานแล้วจะเข้าข่ายของเสียที่ใช้แล้วประเภทของเสียอันตราย จากการใช้งานจำนวนมากจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตีแยกเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ VCI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ของของเสีย ในการศึกษาจึงต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกระดาษโดยใช้เทคนิค Thermal gravimetric analysis เพื่อหาสัดส่วนของกระดาษ พลาสติก และสารอื่นๆ จากนั้นจะมีการตีแยกเยื่อโดยอาศัยตัวแปร ความเร็วรอบในการกวน ขนาดถัง อัตราส่วนของน้ำและกระดาษ VCI และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพการตกแยกส่วนของกระดาษและฟิลม์พลาสติก ผ่านการวิเคราะห์ความเร็วเทอร์มินอล (Terminal velocity) ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบถังตกตะกอน ต่อไป