การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากดอกสร้อยทองในการต้านเชื้อรา Phytophthora capsici ก่อโรครากเน่าในพริกชี้ฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระทัศน์ ดีสวัสดิ์, ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ, นพัสวรรณ นาคเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วรุณธร เชื้อบุญมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรครากเน่าโคนเน่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจหลายชนิดรวมถึงพริก โดยเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพริกคือเชื้อรา Phytophthora capsici ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางในการกำจัดเชื้อราดังกล่าว ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือการใช้สารสกัดจากพืช ในการทดลองนี้ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารสกัดหยาบจากดอกสร้อยทองและทดลองนำไปกำจัดเชื้อรา Phytophthora capsici โดยได้วางแผนการทดลองออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.สกัดสารสกัดหยาบจากดอกสร้อยทอง 2.ศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดหยาบจากดอกสร้อยทอง โดยเทคนิค Thin-Layer Chromatography (TLC) และ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) และ 3.ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากดอกสร้อยทองในการยับยั้งเชื้อรา โดยวิธี Disk diffusion test ซึ่งผลจากการทดลองคาดว่าจะได้สารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในพริกและยับยั้งเชื้อรา Phytophthora capsici