การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดผักตบชวาของสาร 1,8-cineole จากน้ํามัน สกัดจากการบูร ยูคาลิปตัส และโรสแมรี่ ผสมกับสาร 2,4-D และกลีเซอรอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา แสงทอง, ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์, นรกมล ทีโนรีโอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาได้สร้างปัญหามากมายให้กับระบบชลประทานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา ของฝายหรือประตูระบายน้ํา เนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหลของน้ําลงประมาณ 40% ทําให้เกษตรกรไดร้ับน้ําไม่ ทั่วถึง ปิดบังแสงแดดทําให้พืชที่อยู่ใต้น้ําไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้สัตว์น้ําที่รับประทานพืชใต้น้ําได้รับอาหาร น้อยลง รวมถึงทําให้สัตว์น้ําเสียทัศนียภาพอีกด้วย (มานพ, 2540) และผักตบชวาเป็นอุปสรรคสําคัญที่กีดขวาง การ สัญจรทางน้ํา ทําให้เรือและยานพาหนะทางน้ําต่าง ๆ สัญจรไปมาได้ยาก

จากปัญหาที่ได้กล่าวไป ได้มีผู้คนจํานวนมากคิดแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการนําผักตบชวาไปแปรรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่องใส่กระดาษทิชชู ตะกร้าผักตบชวา กระเป๋าผักตบชวา ฯลฯ (นางศุภฤกษ์ ดวง ขวัญ, 2557) แต่ปัญหาจากผักตบชวาก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย หรือไม่ว่าจะเป็นการกําจัดด้วยสารเคมี แต่วิธีการนี้ทําให้เกิด อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือจะแก้ปัญหาโดยการใช้แรงคน แรงสัตว์ เครื่องมือ หรอื เครื่องจักรช่วยในการกําจัด ผักตบชวา โดยการถก ลาก ดึง ตัก หรือยกผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ํา (นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ, 2557) ซึ่งจะใช้แรงงานเยอะ และใช้เวลาในการกําจัดนานอีกด้วย

จากการแก้ปัญหาจากผักตบชวาในรูปแบบต่างๆที่ได้กล่าวไป อําพร คล้ายแก้ว และธัญลักษณ์ แต่บรรพกุล (2562) ได้ศึกษาการควบคุมกําจัดผักตบชวาด้วยสารละลาย สวพ.62-RID No.1 ซึ่งประกอบไปด้วยน้ํามันสกัดจากพืช ตระกูลยูคาลิปตัส (1,8-cineole) ผสมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ชนิด 2,4-D ในรูปของเกลือ ในอัตราส่วน 50:50 และกลีเซอรอล 5% จากปริมาตรสารละลายทั้งหมด ซึ่งสามารถกําจัดผักตบชวาให้ตายทั้งหมดภายใน 30 วัน และไม่มีผลตกค้างในน้ํา

ดังนั้น คณะผู้จัดทําจึงได้นําน้ํามันสกัดจากพืช 3 ชนิด ที่มีส่วนประกอบของสาร 1,8-cineole ได้แก่ การบูร ยูคาลิปตัส และโรสแมรี่ ผสมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ชนิด 2,4-D ในรูปของเกลือ และกลีเซอรอล เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดผักตบชวาของสาร 1,8-cineole จากพืช 3 ชนิด