การพัฒนาสารเคลือบกระจกประสิทธิภาพสูงเสริมความปลอดภัยจากการแตกร้าว และกระจายตัวของเศษกระจกขณะเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยพนธ์ ติยะปัญจนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเศษกระจก และเครื่องแก้ว ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุจากเศษกระจกส่วนมากนั้นเกิดขึ้นในเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของกระจก เนื่องจากอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นบ่อยครั้ง จึงทำให้กระจกเกิดการแตกร้าว และทำให้ผู้ใช้งานกระจกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ จึงมีการนำกระจกนิรภัยเข้ามาใช้งาน แต่กระจกนิรภัยนั้นมีราคาสูงทำให้มีผู้ใช้งานบางส่วนเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุอื่นแทนกระจกเพื่อเสริมความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา และค้นคว้าเพื่อหาวิธีที่จะสามารถเสริมความปลอดภัยให้กับกระจก จึงพบว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการใช้สารซิลิกอนไดออกไซด์ และสารซิลิคอนคาร์ไบด์ในการเคลือบผิวรถยนต์เพื่อเพิ่มความแข็ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำสารทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบเพื่อหาสารที่เหมาะในการนำมาเพิ่มความปลอดภัยของกระจกในรูปของสารเคลือบ เนื่องจากสารทั้งสองมีคุณสมบัติหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ค่าความแข็ง สี ประสิทธิภาพในการทนความร้อน อีกทั้งการทำในรูปของสารเคลือบจะทำให้สามารถเคลือบผิวของกระจก และเครื่องแก้วที่อาจมีพื้นผิวขุรขระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเหมาะแก่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจ และต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานเครื่องแก้ว และเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของกระจก