นวัตกรรมวิเคราะห์ความปลอดภัยในการเลี้ยวรถด้วย SHARP INFRARED SENSOR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวดี แสงทอง, สิรินภา คลังศิยานนท์, ธนกฤต เมืองสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์, ปรีย์วรา ชอบบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยวรถออกจากซอยที่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัย เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ดังนั้น จึงมีการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเลี้ยวรถด้วยวิธีการติดตั้งกระจกโค้งจราจร อย่างไรก็ตาม กระจกโค้งจราจรมีประสิทธิภาพในการแสดงผลไม่มากพอ ทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนวิเคราะห์ข้อมูลจากกระจกผิดพลาด

จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้พัฒนาได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอการแก้ปัญหาด้วยการสร้างแบบจำลองนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยวรถ โดยแบบจำลองมีองค์ประกอบดังนี้ 1.บอร์ด Arduino UNO R3 2.เซ็นเซอร์ Sharp GP2Y0A21YKOF Analog Infrared Distance วิธีการดำเนินงานของแบบจำลองนี้ คือ เซ็นเซอร์จะตรวจจับเวลาของรถที่วิ่งผ่านในถนนทางตรง และคำนวณหาความเร็วจากเวลาที่ได้โดยอาศัยคำสั่งจากบอร์ด และมีความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเงื่อนไขในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นความเร็วจำกัดของรถที่สัญจรในเขตชุมชนของประเทศไทย หากความเร็วรถที่จับได้นั้นมากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หน้าจอ LCD ที่ติดอยู่ในซอยจะแสดงเครื่องหมายกากบาท เพื่อเป็นสัญญานเตือนว่าห้ามเลี้ยวรถออกจากซอย เนื่องจากรถทั้งสองทางอาจเกิดอุบัติเหตุชนกันได้ แต่หากความเร็วรถที่เซ็นเซอร์จับได้ว่ามีความเร็วน้อยว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หน้าจอจะแสดงวงกลมเพื่อเป็นสัญญาณในการเลี้ยวรถออกจากซอยได้

จากการนำชุดนวัตกรรมไปใช้ในแบบจำลองที่สร้างขึ้น พบว่าแบบจำลองมีข้อจำกัดของเซ็นเซอร์ตัวที่ 3 ที่ทำหน้าที่ในการรีเซ็ตหน้าจอแสดงผลเมื่อรถผ่านไปแล้ว ทั้งในกรณีที่มีวัตถุผ่านเซ็นเซอร์ หรือในกรณีที่มีรถวิ่งมาในระยะติดตั้งเซ็นเซอร์พร้อมกันมากกว่า 1 คัน ซึ่งทำให้การแสดงผลบนหน้าจอเกิดความผิดพลาด ดังนั้นทางผู้พัฒนาโครงงานจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงานเพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้งานจริง ด้วยการวางแผนว่าอาจจะต้องใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่นที่สามารถคัดกรองวัตถุที่เป็นรถได้ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ และเพิ่มฟังก์ชันการนับจำนวนวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้การรีเซ็ตหน้าจอแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัยในการนำไปใช้งานจริง