การหาปริมาณไมโครพลาสติกในกุ้ง หมึก และหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล แสงแวว, พิมพิศา ทองเส็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาไมโครพลาสติกเป็นปัญหาที่พบได้มากและเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาหาปริมาณไมโครพลาสติกในกุ้ง หมึก และหอย ว่าจะมีปริมาณไมโครพลาสติกมากในส่วนใดของสัตว์ เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด และจะคำนวณหาปริมาณไมโครพลาสติกว่าจะมีปริมาณเท่าไรในปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่ทดลองซึ่งจะแยกตามประเภท