การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทธิรา ทองฤทธิ์, ชุติมณฑน์ จองเทียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฐาภรณ์ คงอินทร์, ณริศรา อรรฆยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพด (Comparison of the efficiency oil-absorbing paper from coconut husks peanut shells and corn cores) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกระดาษดูดซับน้ํามันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพดและศึกษาคุณภาพของน้ำเสียก่อนและหลังการใส่กระดาษดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพดในน้ำเสียจากร้านอาหารของโรงเรียนโดยได้ดำเนินการผลิตกระดาษดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพด โดยใช้อัตราส่วนระหว่างกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพดต่อกาวแป้งมันสำปะหลังเท่ากับ 2:1 และ 3:2 หลังจากนั้นนำกระดาษที่ได้มาศึกษาน้ำหนักของกระดาษ ความหนาของกระดาษและความทนต่อแรงดึง และนำกระดาษมาทดสอบในน้ำเสียจากร้านอาหารของโรงเรียน โดยวัดความเข้มข้นของน้ำมันและวัดค่าวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเป็นกรด-ด่างและ

ความขุ่นก่อนและหลัง พบว่ากระดาษดูดซับน้ำมันจากกาบมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง และแกนข้าวโพดสามารถดูดซับน้ำมันพืชได้แตกต่างกัน โดยความเข้มข้นของน้ำมันหลังการใส่กระดาษดูดซับน้ำมันมีค่าความเข้มข้นลดลง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับน้ำมันคือ อัตราส่วน 2:1 และคุณภาพน้ำหลังการใส่กระดาษดูดซับดีขึ้น