การพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการระบุหารูปแบบของเครื่องหมาย ไมโคร แซทเทิลไลท์ ในจีโนม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กณิศ ชัยวรกุล, ธีธัช แซ่ล้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูภิภัทร ใจแก้ว, ศศิพร ทองแม้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรคเนื้องอกบางชนิดและโรคทางสมองที่ไม่สามารถรักษาได้หลายชนิดสามารถเกิดได้จากดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์ถ้าเกิดสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าเรามีโอกาสจะเป็นหรือไม่ก็จะสามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนที่โรคจะแสดงอาการ ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการพัฒนาโปรแกรมสําหรับหาตําแหน่งและรูปแบบลําดับเบสที่ซ้ำกันอย่างต่อเนื่องของ ไมโครแซทเทิลไลท์ โดยใช้ภาษาไพทอน (Python) ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และสามารถนําไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์จาก เครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์