เครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลวแบบดิจิตอลโดยอาศัยหลักการของแรงลอยตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก เอมรุจิ, สราลี โตศิริพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลวแบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดความแน่นของของเหลวโดยอาศัยหลักการของแรงลอยตัว มีอุปกรณ์ที่สำคัญคือ บอร์ดArduino เซนเซอร์วัดแรง(Force Sensing Resister, FSR) แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการทดลอง เพื่อหาสมการจากหลักการแรงลอยตัวที่เกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งผลจากการทดลองจะนำมาใช้ในการคำนวณและออกแบบในขั้นตอนการออกแบบและประดิษฐ์ ซึ่งการทำงานของเครื่องอาศัยโปรแกรม Arduino ในการควบคุม โดยเขียนคำสั่งแปลงข้อมูลที่ได้จาก FSR (Force Sensing Resister) เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณในสมการ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ค่าความหนาแน่นของสารกับค่าความหนาแน่นที่ได้จากเครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลวแบบดิจิตอล มีความสัมพันธ์ดังสมการ D= 4.4161V - 1796.5 โดยที่ D คือความหนาแน่น และ V คือค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์วัดแรง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.107511