การศึกษาความยาวขาของจิงโจ้น้ำที่มีผลต่อเเรงดึงผิวของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เเอปซาร่า รีเตอร์, กษิตินาถ เสระพล, นราวิชญ์ เวชทัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณโดยรอบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มีแหล่งน้ำหลายแห่ง คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นจิงโจ้น้ำที่สามารถยืนและเคลื่อนที่บนอยู่บนผิวน้ำได้อย่างอิสระ ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดความสงสัยว่าทำไมจิงโจ้น้ำถึงสามารถยืนบนผิวน้ำได้ คณะผู้จัดทำจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของจิงโจ้น้ำและความยาวขาที่สัมผัสกับน้ำ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของจิงโจ้น้ำและแรงดึงผิวน้ำ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวาดแผนภาพอิสระของวัตถุและสร้างแบบจำลองการยืนบนผิวน้ำของจิงโจ้น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถยืนและเคลื่อนที่บนผิวน้ำต่อไปในอนาคต โดยทำการกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างจิงโจ้น้ำ และคัดเลือกจิงโจ้น้ำที่เป็นตัวเต็มวัยจำนวน 5 ตัว สังเกตขาที่สัมผัสกับน้ำ และบันทึกภาพการลอยตัวบนผิวน้ำในมุมด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบนของจิงโจ้น้ำ ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 25๐C ชั่งมวลจิงโจ้น้ำ และนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พร้อมกับวัดความยาวของขาปล้องที่สัมผัสน้ำ โดยใช้โปรแกรม ToupView แล้ววิเคราะห์ผลโดยใช้สูตรคำนวณ F=γ×2l และ Fcosθ=mg