การศึกษาสารสำคัญทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากกระบองเพชรสายพันธุ์ Echinopsis calochlora และ Cereus sp. forma mostruosa cristata เพื่อการประยุกต์ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสุดา ผ่องนาค, พิชชาภา ลอยมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การศึกษาสารสำคัญทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากกระบองเพชรสายพันธุ์ Echinopsis calochlora และ Cereus sp. forma mostruosa cristata เพื่อการประยุกต์ใช้