การศึกษาสารสกัดใบกะเพราบรรจุในแผ่นไฮโดรเจลเพื่อยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิคลิโพโซมสำหรับช่วยการแพร่ผ่านผิวหนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา แดงอาษา, ธนัญญา เลิศนิบุนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดใบกะเพราที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสอันเป็นสาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน โดยบรรจุสารสกัดใบกะเพราในแผ่นไฮโดรเจล พร้อมด้วยระบบนำส่งยาเอทโธโซม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแพร่ผ่านผิวหนัง