การศึกษาสารห้ามเลือดจากสารสกัดคะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาวีร์ นาคบุรี, ศุภรดา ศรีโสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน การห้ามเลือดสามารถทำได้ด้วยการนำผ้าก็อซมาใช้ ซึ่งการห้ามเลือด ดังกล่าวเป็นไปได้ช้า และทำได้ในพื้นที่ที่จำกัด ถ้าหากมีบาดแผลขนาดใหญ่ จะทำให้ปิดบาดแผล ลำบาก และต้องใช้แผ่นปิดแผลจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสียทรัพยากรและเสียทรัพย์ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดจะทำสิ่งที่ใช้ห้ามเลือด แต่เป็นในรูปแบบของเหลว เพื่อที่จะใช้ได้กับ แผลที่กว้าง และจากการค้นคว้า พบว่าวิตามินเค เป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยในกระบวนการแข็งตัวของ เลือด ป้องกันภาวะเลือดไหลมากจนเกินไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาผลของสารสกัดคะน้าต่อการแข็งตัวของเลือด และศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดของสารสกัดคะน้าและน้ำหยวกกล้วย โดยขั้นตอนการทดลองจะแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 จะเป็นการเตรียมสารสกัคะน้าและการเตรียมน้ำหยวกกล้วย ตอนที่ 2 เป็นการหาความเข้มข้นที่ดีที่สุดของสารสกัดคะน้าและสารสกัดคะน้าผสมน้ำหยวกกล้วย ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด(Blood clothing) ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ คิดว่าสามารถทำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยในทางเชิงพาณิชย์นั้น คาดว่าจะนำไปต่อยอดเป็นสเปรย์สารห้ามเลือดได้