การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายแมวจากผักตบชวาและกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีริศรา ถนอมเนื้อ, อิสรีย์ ธนาภรณ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายแมวจากผักตบชวาและกาบกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของทรายแมวจากผักตบชวาและทรายแมวจากกาบกล้วย โดยมีการทดลองดังนี้ ปั่นกาบกล้วยและลําต้นของผักตบชวาจนละเอียดแล้วคั้นน้ำออก เติมสารต่าง ๆ โดยมีอัตราส่วนดังนี้ อัตราส่วนของน้ำหนักกาบกล้วยหรือผักตบชวาต่อโซเดียมเบนโซเอตต่อแป้งข้าวโพด เท่ากับ 10:2:5 จากนั้นนําของผสมที่ได้ไปปั้นให้เหมาะแก่การใช้งาน และนําไปอบเพื่อผลิตทรายแมว และทดสอบประสิทธิภาพของทรายแมวจากการสังเกตความสามารถในการดูดซับน้ำ การจับตัวเป็นก้อนของทรายแมวและการไม่แตกเป็นขุยของทรายแมว จากการทดลองพบว่า ทรายแมวจากผักตบชวามีความสามารถในการดูดซับน้ำมากกว่าทรายแมวจากกาบกล้วย แต่ทรายแมวจากกาบกล้วยนั้นจะจับตัวเป็นก้อนได้ดีกว่าและแตกเป็นขุยได้ง่ายกว่าทรายแมวจากผักตบชวา สรุปได้ว่าทรายแมวจากผักตบชวามีประสิทธิภาพมากกว่าทรายแมวจากกาบกล้วย