การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการอุ้มน้ำของเปลือกทุเรียนที่ทำการไฮโดรไลซ์ด้วยกรดที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร เชน, นภัสณันท์ เรืองดารกานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการอุ้มน้ำของเปลือกทุเรียนที่ทำการไฮโดรไลซ์ด้วยกรดที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำของเปลือกทุเรียนที่ไฮโดรไลซ์ด้วยกรดในความเข้มข้นที่ต่างกัน โครงงานนี้ ได้นำเปลือกทุเรียนไปไฮโดรไลซ์ด้วยกรดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ความเข้มข้น คือ 0.05 โมลาห์,0.25 โมลาห์,0.5 โมลาห์ เพื่อหาความเข้มข้นของกรดที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำมากที่สุด โดยแช่เป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปต้มจนน้ำระเหยหมด นำคลุกน้ำมัน และตากแดด จากนั้นนำไปอบลมร้อน และนำไปปั่นจนเป็นผง แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำ โดยนำผงที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ด้วยกรดที่มีความเข้มข้นต่างกันนำมาเติมน้ำในปริมาณที่เท่ากันและตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน้ำไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณค่าร้อยละของประสิทธิภาพการอุ้มน้ำ พบว่าเปลือกทุเรียนที่ไฮโดรไลซ์ด้วยกรดที่มีความเข้มข้น 0.05 โมลาห์อุ้มน้ำได้ดีที่สุด และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกรด ประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำจะแปรผกผันกับความเข้มข้นที่มากขึ้น และจากการทดสอบการดูดซับน้ำมัน พบว่าไม่สามารถดูดซับน้ำมันได้