ประสิทธิภาพในการบำบัดคุณภาพอากาศของไม้ยืนต้นชนิดต่างๆบริเวณพื้นที่สีเขียวสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤต วิทูรศศิวิมล, แพรวา ณรงค์พันธ์, ชนกานต์ มะโนจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ( ความสูง, ขนาดเส้นรอบวงลำต้น, ความกว้าง และความสูงของพุ่มเรือนยอด ) และกายวิภาคของใบพืชของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบำบัดคุณภาพอากาศของไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยคาดหวังว่าจะสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการเลือกชนิดไม้ยืนต้น เพื่อพัฒนาออกแบบพื้นที่สีเขียวสาธารณะในชุมชน