การศึกษาอัตราส่วนของไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวกับน้ำมะพร้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกะเพราขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรชัย สิเนหะวัฒนะ, อรรณพ จิตพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กะเพราขาวเป็นพืชที่ประเทศไทยมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยส่วนที่นำมาประกอบอาหารได้แก่ใบ ไคโตซานมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การแตกใบ และน้ำมะพร้าวก็มีสารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่ศึกษาอัตราส่วนระหว่างไคโตซานและน้ำมะพร้าว โดยผสมไคโตซานและน้ำมะพร้าวขาวที่ความเข้มข้นต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ผล