ระบบการตรวจสอบระดับความง่วงจากภาพถ่ายดวงตา โดยใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัตพงศ์ เมฆลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์เป็นปัญหาต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ความเหนื่อยล้าที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน การทำงานที่หนักมากเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของงานที่ได้ต่ำลง นอกจากนี้บุคคลที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลที่ทำงานกับเครื่องจักรหรือทำงานก่อสร้าง ความเหนื่อยล้าในการทำงานอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดและนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ การรู้ขีดจำกัดในการทำงานและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง อุปกรณ์วัดความเหนื่อยล้าในปัจจุบัน เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพจร เครื่องวัดคลื่นสมอง ต่างเป็นเครื่องมือที่มีความยุ่งยากในการใช้งานรวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนในการผลิตสูงจึงทำให้ไม่มีเหมาะสมในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่จะวัดระดับความเหนื่อยล้าของมนุษย์ผ่านภาพถ่ายทางดวงตา เนื่องจากการแลดงออกทางดวงตาของมนุษย์เป็นอวัยวะที่สามารถแสดงถึงความเหนื่อยล้าออกมาได้โดยตรง และการนำภาพดวงตาถ่ายมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการที่สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่มีราคาถูกเหมาะแก่การไปนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน