เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-เบสและปริมาณคลอรีนในสารละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ แก้วเกตุ, ฉัตรชัย สีคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“Chem meter 2 in 1”คือเครื่องที่สามารถวัดค่าความเป็นกรดเบส ของสารละลายและตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ำได้ในระดับ ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยอาศัยหลักการ 2 หลักการคือ หลักการทำปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดเบส กับสารละลายอินดิเคเตอร์ แล้วเกิดสีที่แตกต่างกัน และหลักการความสามารถในการดูดกลืนแสงที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ อีกทั้งผู้จัดทำได้นำหลักการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ำได้ในระดับ ส่วนในล้านส่วน (ppm) ผลการทดสอบเครื่อง Chem meter 2 in 1 ในการตรวจวัดค่าความเป็นกรด เบส เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง pH meter เมื่อทำการทดสอบจำนวน 20 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน เป็น 0.20 และผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Chem meter 2 in 1 ในการตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีน เมื่อทำการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน