เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐยศ สุวรรณไตรย์, สุวิจักขณ์ อริยชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนั่นเครื่องมือเครื่องใช้ในการรดน้ำต่างๆนั้นเป็นที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างยิ่ง อีกทั้งมีปัญหามากมายจากการใช้งานต่างๆ เช่น ระยะน้ำจากสายยางไม่เพียงพอในการรดน้ำที่ไกลๆ ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหา คือ แรงดันน้ำและปริมาณการไหลของน้ำไม่เพียงพอ