การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยร่วมกับพืชน้ำในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร โสดา, ทิวาพร ชุมพล, สิทธิพงษ์ สาระมาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์