สารสกัดจากเมล็ดมะละกอยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กติยา อยู่คง, ฐนิสรา ชูบัว, กัญญาณัฐ จันทร์ทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมะละกอยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย ด้วยการนำสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอมาทดสอบ