สายรัดข้อมืออุ่นใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุมน บัวสม, เกศวริณ กิ้มเฉี้ยง, ชิษณุพงศ์ สมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน สายรัดข้อมืออุ่นใจ(where your heart rate)จัดทำเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเยอะขึ้นทำให้เกิดปัญหาการดูแลที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรมี เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและทัน เนื่องจากไม่มีสัญญาณและเทคโนโลยีที่ช่วยแจ้งเตือนในตอนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เกิดอาการช็อค เป็นลมและหมดสติ หรืออัตราการเต้นหัวใจนั่นต่ำลง เราจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คชีพจรของผู้ป่วย ซึ่งจะใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะรู้ว่าอัตราการเต้นของชีพจรเป็นอย่างไร คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาและได้ประดิษฐ์สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เมื่อมีเจ้าหน้าที่หรือคนพบเห็นผู้ป่วยหมดสติสามารถตรวจสอบชีพจรได้เลย อีกทั้งหากผู้ป่วยหายตัวไปจากโรงพยาบาลหรือจากบ้านก็สามารถตามหาตำแหน่งของผู้สวมใส่ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย