อุปกรณ์ป้องกันช่วยเหลือเด็กและผู้พิการติดในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์เพชร พวงจันทร์, ฉัตราวุฒิ บัวหาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเด็กติดรถเป็นปัญหาอย่างมากในสังคมเราจึงทำนวัตกรรมนี้เพื่อช่วยเด็กที่ติดรถ