การหาระยะทางของวัตถุในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิราภร คงทรัพย์, พัชริญา แหวนแก้ว, ชญานิศ จำปาจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆมากมาย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมแต่งรูป โปรแกรมสร้างแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ซึ่งทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มของพวกเราจึงสนใจที่จะสร้างโปรแกรมหาระยะทางของวัตถุในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน คำนวณได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานง่าย ซึ่งวิธีการใช้งานคือ แทนค่าที่โปรแกรมกำหนดให้ลงในตัวแปรให้ครบ หลังจากนั้นระบบจะทำการคำนวณค่าอัตโนมัติ ค่าที่ได้จะมีความแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาได้

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยในการคำนวณหาค่าระยะทางของวัตถุในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้ เพราะในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะสร้างโปรแกรมคำนวณ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาและสนใจ นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังสามารถนำไปต่อยอด พัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกในอนาคต