การเปรียบเทียบการเลี้ยงจิ้งหรีดระหว่างการใช้สมุนไพรเลี้ยงและการใช้หัวอาหารตามท้องตลาดเลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรวัส น้ำนวล, สุภาวดี สมประเสริฐ, สุพัตรา พรหมทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเลี้ยงจิ้งหรีด ระหว่างวันที่11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561ซึ่งมีบ่อเลี้ยงทั้งหมด2บ่อ มีรายละเอียดดังนี้ บ่อที่1 ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเลี้ยง ได้แก่ กะเพรา ผักบุ้ง ใบเตย กล้วย และตะไคร้ บ่อที่2 ใช้อาหารเลี้ยง

จากการศึกษาและคำนวณผลกำไรได้ผลสรุปว่า การเลี้ยงจิ้งหรีดที่ใช้สมุนไพรเลี้ยงสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับผู้เลี้ยงจิ้งหรีดและให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริม จากการศึกษาและคำนวณผลกำไร ดังนี้ ในบ่อเลี้ยงที่1 เลี้ยงโดยใช้สมุนไพรเลี้ยงมีต้นทุนทั้งหมด 200 บาท และจำหน่ายจิ้งหรีดได้ 500 บาท ผลกำไร 300 บาท ในบ่อที่2 ใช้อาหารเลี้ยงมีต้นทุนในการเลี้ยง 400 บาท และจำหน่ายจิ้งหรีดได้ 500 บาท ผลกำไร 100 บาท

โดยเป็นผลมากจากการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นตัวลดต้นทุนอย่างดี คือผู้เลี้ยงลดต้นทุนในการซื้ออาหารจิ้งหรีดที่มีราคาแพงและได้นำเอาสมุนไพรมาเลี้ยงแทนซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นจึงทำให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมากและสามารถเพิ่มกำไรและเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี