การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ไคโตซานฟิล์มความยืดหยุ่นสูงที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิปุณ ดัชนี, โชษิตา กังสภัทรกุล, นพนิธิ พุทธเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม, จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมบัติเชิงกลและปรับปรุงคุณภาพของไคโตซานซิลเวอร์นาโนฟิล์มโดยผสมโพลิเมอร์ที่สามารถละลายน้ำได้ ได้แก่ Polyvinyl alcohol (PVA) Polyethylene Glycol (PEG) และ Gelatin ลงไปในฟิล์มในความเข้มข้นที่ต่างกัน เพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดที่จะสามารถเพิ่มคุณภาพของฟิล์มให้มีความยืดหยุ่นและคงทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อของฟิล์ม