การผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน้ำพลาสติกชนิด PET สำหรับเครื่องพิมพ์ 3มิติ ในการผลิตสื่อการสอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริศรา โยธา, ณปภัช อัมพรพิสิฏฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคนันท์ วรรณวัต, นันท์กาญ แสงเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเส้นพลาสติกจากขวดน้ำพลาสติกชนิด PET เพื่อใช้ทดแทนเส้นพลาสติกแบบเดิมสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพลาสติกกับสารก่อผลึก 3. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลระหว่างพลาสติกชนิด PET ที่ผลิตได้ และเส้นพลาสติก PET สำเร็จรูป

  1. เพื่อให้ได้โมเดลสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง จากการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

โครงงานนี้มีวิธีการทดลอง คือ ทำการคัดแยกชิ้นส่วนขวดน้ำพลาสติกโดยแยกฝาขวดกับฉลากออกแล้วทำการตัดขวดน้ำพลาสติกให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้กรรไกรกับคัตเตอร์ นำขวดพลาสติกที่ทำการตัดแล้วชั่งน้ำหนัก และนำไปผ่านการหลอมด้วยเตาอบ โดยใช้อุณหภูมิที่ 200 องศาเซลเซียส แล้วนำพลาสติกที่ได้จากการหลอมมาผสมกับสารก่อผลึกตามอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยนำพลาสติกที่ทำการผสมแล้วเทลงใส่แม่พิมพ์กระดูกขนาด 13 x 180 x 2 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบสมบัติเชิงกล ด้านความแข็งแรง ความทนต่อแรงกระแทก ความต้านทานต่อแรงดึง วิเคราะห์ผลการทดสอบของแต่ละอัตราส่วน เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบแล้วจะได้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดเข้าเครื่องอัดรีดสกรู สร้างเป็นเส้นพลาสติกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำการปริ้นออกมาเป็นโมเดล แล้วทำการเปรียบเทียบกับโมเดลที่ปริ้นมาจากเส้นพลาสติก PET สำเร็จรูป โดยทดสอบตามขั้นตอนการทดสอบสมบัติเชิงกลอีกครั้ง วิเคราะห์ผลการทดสอบ และทำการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ 3D Printing เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป