การพัฒนา Hopping plate สำหรับใช้หา Deep sky objects ด้วยกล้องโทรทรรศน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อกมล ไชยลวน, เบญจพร ขาวงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเทคนิคการหาตำแหน่ง Deep sky objects โดยการใช้ Hopping plate 2) เพื่อสร้างชุดคิท (kit) อย่างง่ายในการหาตำแหน่ง Deep sky objects 3) เพื่อสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในการหาตำแหน่ง Deep sky objects โดยการใช้ Hopping plate โครงงานนี้มีการดำเนินงานคือ ทำการศึกษาดวงดาวจำนวน 6 คู่ ได้แก่ ดาวคู่ที่ 1 Ruchbah and Navi ดาวคู่ที่ 2 Atik and Algol ดาวคู่ที่ 3 Alderamin and Alfirk ดาวคู่ที่ 4 Ruchbah and Navi ดาวคู่ที่ 5 Atik and Algol และดาวคู่ที่ 6 Alderamin and Alfirk โดยการทดลองที่ 1 หาขนาด Field of view (Fov) ของกล้องโทรทรรศน์ การทดลองที่ 2 การศึกษาระยะระหว่างดวงดาว 2 ดวง เพื่อยืนยันพิกัด Right Ascension หรือ Declination ของดวงดาวที่ศึกษาที่มีขนาดใกล้เคียงกันของแต่ละคู่ดาว จนสามารถเลื่อนก้านหมุน Right Ascension หรือ Declination เพียงอย่างเดียวได้ แต่ยังคงเห็นดาวทั้งสองดวง ในมุมมองของกล้องได้ และการทดลองที่ 3 การหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม (Hopping plate) สำหรับการ Hopping รวมทั้งการทำชุดคิท (Kit) และเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการระบุตำแหน่ง Deep sky objects ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาพบว่า ค่าของ Field of view (Fov) ที่ได้จากการทดลองแปรผันตรงกับขนาด Eye piece ดวงดาวแต่ละคู่ที่ทำการศึกษา มีขนาดของ Right Ascension หรือ Declination ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถดูได้จากผลต่าง ของพิกัด Right Ascension (ΔRa) หรือ Declination (ΔDec) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Hopping plate แปรผันตรงกับขนาด Eye piece พบว่าขนาด Eye piece 32 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ Hopping plate ใหญ่ที่สุด ทำให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความละเอียดน้อย เหมาะกับวัตถุด้านลึกบนท้องฟ้าที่มีโชติมาตรปรากฏ สว่างมาก ขนาด Eye piece 6.5 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ Hopping plate น้อยที่สุด ทำให้ค้นหาได้อย่างละเอียดและแม่นยำ แต่จำนวนรอบในการหมุนก้านปรับละเอียดมาก ส่วนการจัดทำชุดคิท (Kit) และเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการระบุตำแหน่ง Deep sky objects จะช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ใช้ได้ทั่วไปกับทุกสถานที่ และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาอย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจหรือพึ่งเริ่มต้น จึงทำให้สามารถสรุปได้ว่า Hopping plate เป็นอุปกรณ์ที่แม่นยำและดีที่สุด สำหรับการใช้เทคนิคการ Hopping ในการค้นหา Deep sky objects