การดัดแปลงโครงสร้างถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกลุ่ม Microcystis spp. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชฎารัตน์ ศีลธรรม, นิพัทธา กาพย์ตุ้ม, เสาวภาคย์ ลิ่มดุลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี, ว่าน วิริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดให้มีประสิทธิภาพ ในการตรึงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. มากขึ้น 2) ศึกษาอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด ที่เหมาะสมต่อการตรึงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ต่อการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน กลุ่ม Microcystis spp. ในแหล่งน้ำสาธิตและคูเมืองเชียงใหม่ 3) ศึกษารูปแบบการจัดวางชุดการทดลองที่มีผลต่อการกำจัด Microcystis spp. ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแหล่งน้ำสาธิต 4) ศึกษาระยะเวลาการคงประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่ตรึงในถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดในการกำจัด Microcystis spp 5)ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่ตรึงในถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด ต่อการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกลุ่ม Microcystis spp. ในคูเมืองเชียงใหม่ และ 6) ขยายผลการศึกษาไปสู่ชุมชนที่อาศัยในเขตคูเมืองและถ่ายทอดวิธีการบำบัดคุณภาพน้ำและการนำถ่านชีวภาพที่ใช้แล้วนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพดินทางการเกษตรด้วยวิธีการทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

โครงงานนี้มีวิธีการทดลอง คือ เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่สามารถเพิ่มขนาดรูพรุนของถ่านชีวภาพ จากซังข้าวโพด แล้วทำการตรึงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลทที่ 2 ในถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด (ตรึงระยะเวลา 12 ชั่วโมง) ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเพื่อการทดสอบในแหล่งน้ำสาธิตและในคูเมืองเชียงใหม่ แล้วทำการส่องกล้อง SEM เพื่อศึกษาขนาดของรูพรุนและการตรึงติดของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลทที่ 2 จากนั้นทำการศึกษารูปแบบการจัดวางชุดการทดลองที่มีผลต่อการกำจัด Microcystis spp. โดยใช้อุปกรณ์ที่ราคาถูก และศึกษาระยะเวลาการคงประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp.ที่ตรึงในถ่านชีวภาพ จากซังข้าวโพดต่อการกำจัด Microcystis spp. นำผลที่ได้มาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัด Microcystis spp. ในคูเมืองเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบจะนำถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดที่ใช้แล้วมาใช้ในการปรับปรุงดินทางการเกษตร ขยายผลการศึกษาการบำบัดน้ำและปรับปรุงดินทางการเกษตรทางด้านชีวภาพไปสู่ชุมชนที่อาศัยบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆที่สนใจ