เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐยศ สุวรรณไตรย์, สุวิจักขณ์ อริยชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนั้นเครื่องมือเครื่องใช้ในการรดน้ำต่างๆเป็นสิ่งสิ้นเปลืองพลังงานอย่างยิ่งอีกทั้งมีปัญหามากมายจากการใช้งานต่างๆ เช่นระยะน้ำจากสายยางไม่เพียงพอในการรดน้ำที่ไกลๆซึ่งสาเหตุหลักของปัญหา คือ แรงดันน้ำและปริมาณการไหลของน้ำไม่เพียงพอ