เครื่องให้น้ำไก่แบบไทยประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมธี สุขที, ศิระ ริยะบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากภายในชุมชนของนักเรียนมีขวดและถังพลาสติกเหลือใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งภายในชุมชนชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรและมีการเลี้ยงไก่เป็นจำนวนมาก ทำให้ยุ่งยากในการดูแลอาหารที่ต้องซื้ออุปกรณ์การให้อาหารและน้ำที่มีราคาแพง