เครื่องโจกครามสกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภณิดา บุตตะโคตร, จุฑาทิพย์ ทองวงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลฤชา คะสาราช, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์