ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชมพู คำจันทร์, ชลกาญจน์ ลียา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณ นาวาเจริญ, วศิน แซ่เจ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการ STEM Lab ที่มีอุปกรณ์รองรับสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจจะใช้เครื่องมือในการทำงานวิจัย โครงงาน หรือการสร้างนวัตกรรม แต่ด้วยปัญหาที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ STEM Lab มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการใช้ โดยเฉพาะเครื่อง 3D Printer ที่มีนักเรียนใช้งานเป็นจำนวนมากที่สุด จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และไม่สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงงานเรื่องระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Real time ผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared Distance sensor โดยเขียนโค้ด Arduino ตรวจจับระยะวัตถุ เชื่อมต่อกับ NodeMCU และใช้ NETPIE เป็นตัวกลางในการสื่อสารและเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ Internet of thing มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ แสดงผลของข้อมูลใน freeboard บน NETPIE เพื่อให้สถานการณ์ทำงานและข้อมูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่เราต้องการทราบ สามารถส่งข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) การสร้างระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ เป็นแนวทางในการใช้งานอุปกรณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของนักเรียนให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ใช้งานสามารถทราบสถานะของการทำงานของเครื่องมือผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ได้ตลอดเวลา ผ่านการใช้เซนเซอร์ (Sensor) ในการตรวจสอบสถานการณ์ทำงานดังกล่าว