การผลิตซิลิโคนพลาสติกพิมพ์ฟันจากน้ำนม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ เทียมวงค์, สุชานันท์ บุญสด, ฐานวัฒน์ วิริยะคุปต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การผลิตซิลิโคนพลาสติกพิมพ์ฟันจากน้ำนม มีจุดประสงค์เพื่อผลิตซิลิโคนพลาสติกสำหรับพิมพ์ฟันจากน้ำนม โดยนำน้ำส้มสายชูที่มีสมบัติเป็นกรด มาเติมลงในน้ำนมเพื่อให้โปรตีนเคซีนในน้ำนมจับตัวเป็นก้อนที่ก้นภาชณะ เมื่อแยกส่วนที่ตกตะกอนออกมาและทิ้งไว้ให้แห้ง จะได้พลาสติกที่มีลักษณะคล้ายซิลิโคน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและสามารถพิมพ์เป็นลายฟันได้

แต่สามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าซิลิโคนทั่วไปและไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลในการช่วยลดปัญหาปริมาณขยะล้นโลก ทางผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะผลิตซิลิโคนพลาสติกที่สามารถนำมาย่อยสลายได้ เพราะซิลิโคนพลาสติกที่ใช้พิมพ์ฟันไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อยู่แล้ว จึงควรกำจัดทิ้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะดีที่สุด