การทำน้ำยาถูพื้น จากพืชสมุนไพรและผลไม้รสเปรี้ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัลรัตน์ ชูชมงาม, นภัสสร ผลเกิด, โชติกา สาลีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำน้ำยาถูพื้น จากพืชสมุนไพร ได้แก่ มะกรูด และผลไม้รสเปรี้ยว ได้แก่ มะนาว,สับปะรด,มะขามและส้ม ในครัวเรือนที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเพื่อลดค้าใช้จ่ายของคณะผู้จัดทำ เพราะเนื่องจากปัจจุบัน สินค้ามีราคาแพงทำให้มีค้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงตามไปอีกด้วย และเนื่องจากอยากลดค้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราก็ควรทำสินค้าขึ้นใช้เอง เช่น น้ำยาถูพื้นที่ทางคณะผู้จัดทำได้คิดและทดลองทำ และน้ำยาถูพื้นที่ได้จากธรรมชาติก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผิว

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 จำนวน 5 คน ได้โดยการเลือก เครื่องมือที่ใช้ประกอบคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามสมาชิกห้อง

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า น้ำยาถูพื้น จากพืชสมุนไพร ได้แก่ มะกรูด และผลไม้รสเปรี้ยว ได้แก่ มะนาว,สับปะรด,มะขามและส้ม สามารถใช้เป็นน้ำยาเอนกประสงค์ได้ เพราะได้มาจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพทำความสะอาดได้ดี